117- نمونه سوالات پایه هفتم تمام دروس

عـــربی عربی 17 دیماه      سنجش یک مهرماه عربی آزمون ماهانه درس یک تا سه نوبت اول عربی -16 دیماه 92  آزمون عربی آزمون تستی آزمون عربی 2 سوالات تستی-درس 1 تا 8 نمونه سوال فصل دوم -آذر92 نمونه سوال
سوالات عربی ارزشیابی نوبت دوم نوبت اول و دوم ده درس از درس 1 تا 20 نمونه سوال
پیـــام های آسمانی نمونه سوال تشریحی _کامل کردنی-دروس 1 تا 8 هفتم  پیام های آسمان  آزمون تشخیصی با پاسخ (جدید) سوالات امتحانی درس 16 نمونه سوال درس 3-4 سوالات درس پنجم سوالات امتحانی درس 13 سوالات امتحانی درس 14 سوالات امتحانی درس 15 سوالات امتحانی درس 10 سوالات امتحانی درس 11 سوالات امتحانی درس 12 سوال امتحانی درس 7

سوالات امتحانی درس 8 سوالات امتحانی درس 9 سوالات امتحانی درس چهارم
  سوال امتحانی درس 6 سوالات امتحانی درس 1 سوالات امتحانی درس 2 سوالات امتحانی درس سوم درس دوم درس سوم درس پنجم

قرآن آزمون قرآن(جدید)     آزمون قرآن آزمون ترم اول (جدید) نوبت اول دیماه 2 (جدید) نمونه سوال میان نوبت اول نمونه سوال 2 درس سوالات مهر ماه 92 آزمون قرآن امتحان قرآن تا صفحه37  

ادبیات فارسی تکلیف منزل درس سه(نخبگان) نمونه سوال املا فصل اول   نمونه سوال درس ۱و۲ آزمون فارسی تکلیف منزل درس ۴ ( نخبگان) آزمون فارسی دستور - املا- انشا تاحکایت دعای مادر آزمون املا - مبحث 5 و 6 آزمون انشا- مبحث یک تا چهار ادبیات فارسی انشا و نگارش-مهر92 آزمون املای کتبی

زبــــان انگلیسی زبان انگلیسی 21 دیماه 92     نمونه سوال تستی  نمونه سوال دیماه 92  نمونه سوال  نمونه سوال Sample listening test فلش کارت های زبان انگلیسی سنجش مهرماه زبان آزمون زبان انگلیسی نمونه سوال- Reading and writing نمونه سوال Sample reading and writing test زبان انگلیسی 92 آزمون زبان انگلیسی جملات مهم درکلاس درس انگلیسی نمونه سوال listening از درس 1 تا 4 نمونه سوال Speaking از درس 1 تا 4 نمونه سوال Reading and Writing از درس 1 تا 4 نمونه سوال    

عـــلوم تجربی سوالات فصل هفتم (جدید) سوالات فصل هشتم(جدید) سوالات فصل نهم (جدید) نمونه سوال نوبت اول (جدید) سوال با پاسخ فصل 8 (جدید) سوال با پاسخ نوبت اول  (جدید)  فصل هشتم (جدید) سوالات تستی فصل 8 (جدید) نمونه سوالات (جدید) آزمون آنلاین (جدید) آزمون آنلاین-فصل دوم (جدید) آزمون علوم(اداره کل استان اصفهان) (جدید) علوم از فصل یک تا شش  علوم دیماه 92  جواب علوم دیماه 92  فصل چهارم-مواد پیرامون ما قسمت دوم فصل 3-اتم ها الفبای مواد علوم تجربی7 دیماه 92 سنجش علوم (فیزیک) مهرماه
سنجش یک مهرماه علوم(زیست)
فصل 4 -مواد پیرامون ما-قسمت اول
فصل سفر غذا و دستگاه گوارش
فصل تبادل با محیط دستگاه تنفس و دستگاه دفع ادرار سوالات علوم فصل کار و انرژی و تبدیل انرژی
فصل گرما و مصرف بهینه انرژی
فصل منابع انرژی

/ 0 نظر / 217 بازدید